Công ty TNHH Tôi Đi cũng đã và đang triển khai các dự án thanh toán phục vụ nhu cầu của xã hội như thanh toán tại các bệnh viện, hỗ trợ thanh toán hộ gia đình….